Templom

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.

(Teréz anya)

templom

Nagyboldogasszony Templom, Római
katolikus plébániatemplom,
az Egri Főegyházmegye Kömlő Község Katolikus
temploma
Cím: 3372 Kömlő, Bocskai út 46.

Telefon: 36/441-692
(Besenyőtelek Plébánia)

A szakrális építmény műemlékvédelem alatt áll:
2246 törzsszámon és
5772 KÖH azonosítószámon

Egyhajós, egyenes szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom, az É-i homlokzat előtt
álló toronnyal, a szentély Ny-i oldalán féltetős sekrestyével. Homlokzati tornya a főhomlokzat előtt áll. A
hajó oldalhomlokzatain középrizalit.
A szentély Ny-i oldalán féltetős sekrestye.Csehboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán
karzat. Falképek: 20. század. Berendezés: 18. század vége; főoltár: 1784 (Giovanni Adami, Halblechner
Vencel); főoltárkép: 1866 (Sajóssy Alajos); mellékoltárkép: 18. század vége (Huszár Ferenc). Orgona: 1891
(Rieger Testvérek). Építtette Eszterházy Károly püspök (építész: Francz József, Franz Anton Pilgram
terveinek felhasználásával).
Rieger Orgonája 1891-ben épült.
A templomkertben látható a másodlagosan 1894-ben felállított, népies Mária-szobor, a Kálvária-stációk,
20. század elején kerültek felállításra. Itt kapott helyet az I. világháborús emlékmű és a két szovjet katona
sírja, valamint az 1968-ban állított Jézus szíve- és Mária szíve-szobor.
A keresztény vallás magyar nyelven ma általánosságban a keresztény vallásokszakrális építményét,
felszentelt helyét jelölő szó a templom, mely egyszersmind az egyházat, mint közösséget is jelöli. A templom

a temno, temnere, kivágni, kihasítani jelentésű latin igéből származik, melynek magyarázata: „elkerített
terület”, „szent hely”, „a közönségesből kiszakított különleges terület”, „szentélykörzet”.
A vallás a kezdetektől fogva az emberi élet szerves része volt.Az ókori templomokban őrizték az
istenszobrokat és a kultikus tárgyakat. Bennük vagy előttük felállított oltárokon mutatták be a
különbözőáldozatokat.
A keresztények kezdetben magánházaknál tartották azistentiszteleteket, illetve a keresztényüldözések
idején a katakombákat is használták kultuszhelyül. Nagy Konstantin türelmi rendelete után (313 -
mediolanumi ediktum) megindult a nagyobb arányú keresztény templomépítkezés. Ebben az időben (és a
középkor folyamán is) számos pogány templomot, illetve európaizsinagógátis keresztény templommá
alakítottak át.
A hagyományos katolikus templom az ókori Egyiptomban alkalmazott elvet követi. Képekkel díszített
oldalfalai a mi világunkat szimbolizálja, a fal- és oltárképek az Úr, Jézus földi életének eseményeit, a
szentek evilági cselekedeteit ábrázolják, a mennyezet csillagos mintája vagymennyországot ábrázolófreskója
az eget jelképezi. Sok egykori templom tengelyétnyugat-keleti fekvésbenépítették meg, hogy az épület belső
elrendezése olyan, hogy a hívők és a celebráló pap (papok) kelet felé fordulva imádkoznak.

atya

Plébániai kormányzó: Varga Pál atya
(Besenyőtelek, plébániai kormányzó, oldallagosan látja el a
Kömlő plébániát)
E-mail: varga.pal@egriegyhazmegye.hu
Plébánia: 3372 Besenyőtelek, Fő út 110.

„Nagyon szeretném, hogy a katolikus hit segítse az itt lakók életét. Az élet nagy pillanataiban, különösen a
születéskor és a halálkor is, a hitben tudunk igazán örülni és sírni. A keresztségben a szülők a legnagyobb
ajándékot, a katolikus hitet -a krisztusi életet, adják meg a gyermeküknek. Ezért a keresztelés nemcsak egy
szép ünnep, hanem a kereszténnyé válásunk legfontosabb lépése. A katolikus hit nemcsak erre a földi életre
szól, hanem meg adja az örök élet zálogát is. Ez nyújt vígaszt a gyász fájdalmában, hogy szeretteink nem
megsemmisülnek, hanem hitünk szerint az örök életre jutnak és reméljük, hogy egykor mi is velük leszünk a
mennyben. A temetési szertartás imádságai mintegy kézen fogva vezetnek bennünket egy évszázadok során
kiérlelt úton, hogy a szenvedésből eljussunka belső békére. Bár maga a temetés menete kötött, de lehetőség
van bizonyos pillanatokban, hogy a család személyesebbé tegye a szertartást azzal, hogy felolvas egy
gyászbeszédet. Mindezeket a temetés intézésekor kell előre megbeszélni, hogy a katolikus hitünknek, az
elhunyt szerettünknek és a gyászoló családnak is meg tudjuk adni a tiszteletet. „(Varga Pál atya)

Harangozó: Szászi Jánosné
Szentmise: minden vasárnap 8:00-tól

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
(Eredetileg, latinul: Laudetur Iesus Christus!)
Mindörökké, ámen!