Temető


Kömlő, Temető

Cím:
3372 Kömlő, Bocskai István út 66

temeto

Temetőgondnok:
Sallós Andrásné

Fenntartó: Kömlő Községi Önkormányzata (3372 Kömlő, Fő út 26-30.)


A temető az a hely, ahol a holttesteket vagy hamvaikat örök nyugalomra helyezik. A temető lehet egyházi tulajdonú vagy köztemető. A katolikus temetőket általában kőfallal vagy sűrű sövénnyel veszik körül. Közegészségi szempontból szabály, hogy a temetők a lakott helyektől lehető távolságban, fallal vagy árkolattal körülvéve és fákkal beültetve legyenek,


A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét a beültetett fákat, növényeket. A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.

A ravatalozó épülete külső ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthető. Alkalmas az elhunyt ravatalozására való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. A három gyertya a szentháromságot jelképezi, melynek nevében és hatalmával fog végbemenni a feltámadás csodája. Az egyes sírokat keresztek vagy sírkövek díszítik, amelyeken a halott(ak) neve, születése és halála dátuma mellett vallási szimbólumok vagy a halandóságot ábrázoló jelképek láthatóak.

temeto

- A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül, ha a holttest folyamatos hűtése biztosított, 15 napon belül el kell temetni. A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.

- Hamvasztásos temetés esetén - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell. A hamvakat a hamvasztást követő 90 napon belül el kell temetni vagy az eltemetésre kötelezett részére ki kell adni. A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy koporsós sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni. Ha az eltemetésre kötelezett a hamvak elhelyezéséről nem gondoskodik, a hamvak birtokosa kezdeményezi az önkormányzatnál az eltemettetésre kötelezett költségére az urna temetési helyre történő elhelyezését. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

A halottszállítást legalább kettő, a ravatalozást és a sírgödörbe (sírboltba) való koporsóelhelyezést legalább négy főnek kell végeznie. Az urnaravatalozást és urnaelhelyezést egy fő is elvégezheti.
A temetkezési szolgáltatás végzéséhez temetkezési szolgáltató szakképesítés szükséges. A szolgáltatásban közreműködők a munka során kötelesek méltó magatartást tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben végezni a munkájukat.

Az építmények, sírjelek, növényzet állagmegóvásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a temetőlátogatók biztonságát ne veszélyeztesse.

A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a köztemető fekvése szerinti települési önkormányzat rendeletében, illetőleg a temetőszabályzatban (a továbbiakban együtt: szabályzat) foglaltak szerint kell gondoskodni.

temeto