Óvoda

Óvoda 3372 Kömlő, Kossuth út 3/a.
06-36-481-060

ovoda

Lakóhelyünk Kömlő község, Heves megye déli részén fekvő kis település.

Gazdasági és infrastrukturális szempontból is hátrányos helyzetű. Összlakossága
közel 2000 fő, melyből több mint 60 % a roma nemzetiséghez tartozik. Óvodánk
5 csoporttal, maximális férőhely kihasználtság mellett működik.

A gyermeklétszámon belül a nemzetiségi gyermekek aránya 99 %. Évről-évre
növekszik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek aránya. Mindez meghatározza intézményünk
sajátos egyéni arculatát. Óvodai nevelésünk középpontjába a gyermeket állítjuk.
Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, befogadó légkört, melyben a
gyermekeket egyéni adottságaik, képességeik szerint neveljük, fejlesztjük, hogy
szociális és kulturális hátrányaik kompenzálódjon, tehetségük kibontakozzon.

Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság
megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi
neveléssel együtt, annak kiegészítésével. Programunk a gyermekek alapvető
tevékenységére: a játékra, a mozgásra, a külső világ tevékeny megismerésére
épít, de hangsúlyozza a kommunikáció, a mese, a művészeti élmény-nyújtás
jelentőségét, a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi kultúra átadását,
ápolását.

ovoda

Mai óvodánk elődjét „idény napközi” jelleggel a 40-es évek elején hozták létre,
feladata a mezőgazdasági munkát végző családok gyermekeinek gondozása,
felügyelete volt. Tanítói képesítéssel rendelkező pedagógust az 50-es évek
elejétől alkalmaztak, irányításával már „beszélgető délelőttöket,
mesedélutánokat” szerveztek.

A megnövekedett igények hatására épült meg és
l961. szeptember 1-jén került átadásra a mai helyén működő két csoportos
óvoda. Ebben az időben indult meg szakképzett óvónő vezetésével a tudatos,
tervszerű pedagógiai munka. Óvodánk épülete l985. januárjára bővült 3
csoportossá. Az elmúlt évek során óvodánk bővítésére volt szükség a

megnövekedett gyermeklétszám miatt. Így 2016 és 2017 -ben két különálló
épületben lett kialakítva óvoda csoport.

Változás 2020 hozott, elkészült a „ nagy óvoda „ bővítése így egy telephelyet
megtudtunk szüntetni. A kibővült és minden igényt kielégítő óvoda 4 csoportban
összesen 100 kisgyermeket tud fogadni. A Kossuth úti telephelyen pedig
továbbra is 20 kisgyermek ellátásra van lehetőség családias körülmények
között.

ovoda