EFOP-1.6.2-16-2017-00042

EFOP-1.6.2-16-2017-00042

 

„Javul a szegregátumban élők helyzete Kömlőn.”

 

esza logo 850x1000

PROJEKT BEMUTATÁSA:

 

A kedvezményezett neve:     Kömlő Községi Önkormányzat

 

Projekt azonosító száma:      EFOP-1.6.2-16-2017-00042

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2021.12.31.

 

A megvalósítás helyszíne:     Kömlő

 

A projekt összköltsége:         198 521 414 Ft.

 

A támogatás intenzitása:      100% 

 

 

Kömlő Községi Önkormányzat és a Társadalomklinika Egyesület közös konzorciuma az EFOP-1.6.2-16-2017-00042 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című projekt keretében az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával pályázatot nyert. A projekt megvalósítási időszaka 43 hónap; 2018.06.01 – 2021.12.31 -ig.

 

A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A konstrukció részcéljai:

 • Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);
 • Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;
 • Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;
 • Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;
 • Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;
 • Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;
 • Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;
 • Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;
 • Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;
 • Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;
 • Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat;
 • Javuljon a közösségi kohézió a településen;
 • Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség (CSOK, kedvezményes építési telek vásárlása, munkaviszony létesítését segítő beavatkozások).

A célok elérését szolgáló főbb beavatkozások:

 • a helyi viszonyok áttekintése;
 • diagnózis alapú komplex egyéni és közösségi fejlesztés beavatkozási tervének elkészítése;
 • bevonás;
 • jelenléten alapuló szociális munka;
 • felnőttképzés;
 • foglalkoztatás;
 • munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, munkagyakorlat szerzés támogatása;
 • a helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása;
 • szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, és egészségügyi szolgáltatások nyújtása;
 • szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása;
 • a hátrányos megkülönböztetés csökkentésére érzékenyítő tevékenységek;
 • ezekről a tevékenységekről a célcsoport részéről történő visszacsatolás.

A projekt részletes bemutatása:

A fejlesztés átfogó célja, hogy Kömlő településen belül a szegregált településrészen mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű embereknek lehetővé tegye társadalmi felzárkózásukat, segítse elő integrációjukat azzal, hogy esetenként felszámolja, több területen mérsékli jelenlegi hátrányukat. A település hosszútávú fejlődésének, a társadalmi béke fenntarthatóságának fontos feltétele a társadalmi problémák kezelése, az egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása, az emberi méltóság megélésére alkalmas életkörülmények biztosítása.

Kömlőn szegregált területen él a lakosság 28%-a, szegregációval veszélyeztetett területen a 42%, a település lakóinak többsége (70%) érintett szegregációban. A sikeres megvalósítás tapasztalatai a program eredményeinek helyi felhasználása, a létminőség javítása, az integráció fokának emelkedése az egész településre kedvezően hat.

A beavatkozás célterülete a : Kossuth Lajos út - Ady Endre u. - belterület határa -  Május 1. u. - Dobó István u. - Damjanich János u. által határolt terület, mert a 2011-es népszámlálás szerint ez a legnagyobb lélekszámú.

 

A „Javul a szegregátumban élők helyzete Kömlőn” című program komplexitásra tekintettel a beavatkozással érintett közvetlen és közvetett célcsoportot is kezeli. A fejlesztés fókusza a család, melyben mindenki életkora, iskolázottsága, kompetenciái, a háztartás bevételei tekintetében betöltött szerepe, és egyéb jellemzője szerint kaphat segítséget. Ezek eredményei viszont a család együttes fejlesztését szolgálják. Emellett a lakókörnyezet, a természeti környezet, közösségi terek és kapcsolatok, a munkaerőpiac, is változik.

Ebben a tervben megfogalmazott átfogó cél az, hogy a településen élő generációk óta tartó hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő, a pályázatba bevont emberek helyzete, felzárkózása érezhetően javuljon úgy, hogy az önerőből meg nem oldható esélyegyenlőség mérséklés szakemberek és közszolgáltatások összefogásával, tevékenységük harmonizálásával kimutatható és fenntartható hatást érjen el a projekt végéig. Mindezt úgy, hogy a településen élők integrációja is javuljon.

Az átfogó cél megvalósítása:

•          a helyzetelemzésben és a szükségletfelmérésben azonosított problémák alapján,

•          a részcélokból következő,

•          a célokkal koherens beavatkozásokon keresztül,

•          sokszereplős intézményi és szakember együttműködés keretében valósul meg.

A megfogalmazott célok és célcsoportok kapcsolata:

•          az elsődleges célcsoportban az aktív korúak esetében cél a munkaerő-piaci esélyek növelése, az ehhez szükséges komplex egyéni humánfejlesztés, és lehetőség szerint a foglalkoztatás is, valamint a család szerepének erősítése,

•          a gyerekek, fiatalok esetében pedig felzárkózás növelése, a lemorzsolódás mérséklése, az integráció és a társadalmi mobilitás esélyeinek javítását célzó kompetenciák fejlesztése.

A település egésze, ahol az elfogadás, a befogadás attitűdjét erősíti a közös munka és a közösségi, szabadidős programok által.

 

Ez a projekt egy középtávú, intenzív fejlesztést céloz meg, melytől az várható, hogy a résztvevők életminősége, életkörülményei fenntartható módon fejlődnek. A projekt által a háztartások bevételteremtő képessége javul, a közösségi tevékenységek során a lehetőségek és a felkészültség, egyaránt gyarapodik.